BLOG

Grudzień 2023
P W Ś C P S N
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       

 

mgr Anna Baran, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Trener i konsultant zarządzania (Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK), trener NLP (Małopolski Instytut NLP). Członek Zarządu Podkarpackiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Specjalizuje się w opracowywaniu programów oraz prowadzeniu szkoleń i treningów z zakresu kompetencji społecznych, kierowania zespołem. Realizator procesów rekrutacyjnych w oparciu o modele kompetencyjne. Konsultant w organizacjach w zakresie diagnozy kompetencji menedżerskich, wdrażania systemów ocen pracowniczych, Wykładowca psychologii i zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Kierownik Biura Doradztwa Personalnego WSIiZ. 

mgr Radosław  Cieśla, trener, konsultant w zakresie projektowania i wdrażania systemów zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwent studiów socjologicznych, ukończył studium podyplomowe z Zarządzania Kompetencjami Pracowników w Akademii Koźmińskiego w Warszawie oraz Oceny i Rozwoju Pracowników w SWPS w Warszawie. Członek PSZK oraz certyfikowany konsultant w zakresie wykorzystywania narzędzi Hogan Assessment Systems. Posiada 6 letnie doświadczenie pracy w obszarze HR zarówno w działach personalnych, jak i współpracując z firmami doradztwa personalnego. Odbył wiele szkoleń z zakresu tworzenia standardów zarządzania personelem oraz budowania kultury organizacyjnej. Specjalizuje się w działaniach mających na celu realizację strategii Firm poprzez implementację programów zarządzania kompetencjami pracowników oraz oceny i rozwoju pracowników. Opracowuje i wdraża metody i narzędzia diagnozy kompetencji zawodowych. W obszarze doradztwa wdraża programy oceny i rozwoju pracowników – systemy okresowych ocen pracowniczych, Assessment i Development Center, zarządzanie talentami. Prowadzi programy szkoleniowe z zakresu wdrażania systemów kompetencji pracowniczych, rekrutacji i selekcji pracowników, oceny i planowania rozwoju kompetencji pracowników.

mgr Magda Kowal, ekonomista, certyfikowany trener biznesu, menedżer personalny, związana z Grupą ZELMER od czterech  lat . Prowadziła organizacyjne projekty restrukturyzacyjne, projektowała i nadzorowała projekty rozwojowe i edukacyjne w tym projekty dofinansowywane w ramach funduszy EFS i EQUAL. W 2010 roku odpowiadała za stronę społeczną i organizacyjną wydzielenia i utworzenia  ZELMER PRO, obecnie pełni funkcje Biznes Partnera dla obszaru produkcji, koordynując realizację funkcji kadrowych i rozwojowych dla załogi liczącej ponad 1400 pracowników. Od 5 lat prowadzi szkolenia – treningi w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, rozwoju kompetencji społecznych oraz zarządzania projektami. Za największe wyzwanie uważa nieustające prowadzenie projektu łączenia z sukcesem  życia prywatnego z zawodowym.

mgr Joanna Krypel, psycholog ,konsultant,  projektant procesów rozwojowych. Ukończyła Uniwersytet Jagielloński (psychologia stosowana) , coaching w Erickson College oraz  Szkołę Trenerów na Wszechnicy UJ.  Jest właścicielem firmy Strefa Rozwoju Kompetencji. Na co dzień współpracuje z korporacjami przy tworzeniu oraz realizacji projektów konsultingowych w obszarze rozwoju zasobów ludzkich, a także firmami doradczo-szkoleniowymi i rekrutacyjnymi. Specjalizuje się w: selekcji pracowników na stanowiska kierownicze, menedżerskie, budowaniu i Tworzeniu sesji AC/DC, diagnozie Potencjału, Zarządzaniu Kompetencjami Pracowników, Zarządzaniu Talentami, Sukcesorami, Projektowaniu programów rozwojowych. Jej pasją, która inspiruje do działania jest ciągłe doskonalenie, rozwój oraz praca nad zagadnieniami związanymi z rozwojem indywidualnym , diagnozą potencjału, skutecznością działania, wyznaczaniem celów. Wspiera innych w osiąganiu większej efektywności,  wyznaczaniu kierunku rozwoju zawodowego oraz rozwoju kompetencji osobistych, społecznych i menedżerskich. 

mgr Justyna Masłyk-Broniek, absolwentka studiów o specjalności Zarządzanie i Doradztwo Personalne Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (dawniej Akademia Ekonomiczna), doktorantka Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego. Obszar zainteresowań naukowych tematyka rozwoju a praca doktorska poświęcona jest właśnie coachingowi. Obroniła egzamin na certyfikat Coach Praktyk Biznesu akredytowany przez European Mentoring and Coaching Council. Ukończyła Szkołę Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagielońskiego po czym rozpoczęła intensywną praktykę trenerską. Aktualnie posiada na swoim koncie ponad 800h szkoleniowych. Swoje doświadczenia zawodowe oparła również o praktykę biznesową: ma siedmioletnie doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze HR. 

dr Agata Szmulik, adiunkt w Zakładzie Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Zarządzania Katedry Mikroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Rolniczej w Krakowie, Wydział Ekonomii w Rzeszowie. Absolwentka Podyplomowego Studium Menedżerskiego (WSIiZ Rzeszów) oraz Szkoły Trenerów Zarządzania (Matrik Kraków). Prowadzi seminaria dyplomowe oraz zajęcia dydaktyczne na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych z przedmiotów: Organizacja i zarządzanie, Kierowanie zespołami ludzkimi, Przywództwo w pracy zespołowej, Skuteczne zachowania na rynku pracy. Problematyka badawcza dotyczy zagadnień z zakresu współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, wykorzystania nowoczesnych metod i technik organizacyjnych w procesie zarządzania oraz efektywności pracy zespołowej/pracy w grupie.  Członek Społecznej Rady Senatu WSIiZ oraz licznych komisji dydaktycznych i naukowych. Sprawuje funkcję Prodziekana Wydziału Ekonomicznego WSIiZ, ds. kierunku Ekonomia oraz kierunku Stosunki międzynarodowe.

mgr Anna Wojtowska, certyfikowany trener i doradca personalny. Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, zdobywając specjalizację z zakresu "Psychologii polityki reklamy".Doświadczenie trenerskie z zakresu doskonalenia umiejętności miękkich nabyła w firmie Nando's w Londynie, pracując ponad trzy lata w dziale HR na stanowiskach: Regional Trainer i Openings Coordinator. Dzięki pracy na stanowisku Openings Coordinator zdobyła doświadczenie w koordynacji procesu rekrutacji pracowników z wykorzystaniem najnowszych zachodnich metod. Ukończyła wiele kursów zawodowych w Wielkiej Brytanii, min.: MAD Assessors Workshop, Intoduction to Coaching, Group Training Techniques. Przez cztery lata pracowała w charakterze wykładowcy w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz w Biurze Doradztwa Personalnego WSIiZ na stanowisku Specjalisty ds. Szkoleń. Współpracowała z licznymi firmami i instytucjami świadcząc usługi szkoleniowe i consultingowe. Obecnie zatrudniona w WSK „PZL- Rzeszów” na stanowisku HR Business Partnera.

dr Grzegorz Wróbel, urodzony 3 stycznia 1974 roku w Rzeszowie. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz na poziomie doktorskim Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Produkcji. Nauczyciel akademicki i trener  szkoleń z zakresu nauk o zarządzaniu w specjalnościach: zarządzanie jakością, zarządzanie procesowe, metody doskonalenia i optymalizacji procesów kaizen-lean. Trener CISCO Entrepreneur  Institute oraz praktyk kaizen Instytutu Kaizen. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością w WSIiZ. Projektant modeli symulacyjnych procesów biznesowych (Flexsim Software).

mgr Magdalena Żmuda, absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu na kierunku Zarządzanie i Marketing o specjalności Zarządzanie Strategiczne. Jej zainteresowania naukowe dotyczą koncepcji zarządzania wiedzą, negocjacji i psychologii w biznesie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą oddziaływania zarządzania wiedzą na funkcjonowanie organizacji. Pracuje w Katedrze Polityki Społecznej i Gospodarczej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Pełni funkcję Koordynatora  Systemu Bezpłatnych Miejsc WSIiZ. Jej zainteresowania pozazawodowe obejmują żeglarstwo i literaturę współczesną (jazz, chillout, rock  i muzyka klasyczna w tle).

dr Maciej Świeży, psychologii, trener i coach zaangażowany w tworzenie autorskich programów rozwojowych i prace badawczo-rozwojowe. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących metodologii wspierania rozwoju osób dorosłych. Jako coach współpracuje z trenerami i kadrą menedżerską; ma doświadczenie uczestnictwa w kompleksowych projektach doradczych z zakresu zarządzania kompetencjami. Od 2007 roku prowadzi zajęcia w Szkole Trenerów Wszechnicy UJ, jest asesorem w programie certyfikacji kompetencji trenerskich i prowadzącym w akredytowanym przez ICF programie „The Art and Science of Coaching”. Współautor modeli kompetencyjnych i standardów usług dotyczących rynku szkoleniowo-doradczego. W praktyce zawodowej integruje psychologię poznawczą, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach i psychodynamiczne rozumienie zjawisk zachodzących w grupach. 

mgr Grzegorz Karpiuk, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Współpracownik Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie (SPP) w przygotowywaniu i realizacji projektów unijnych. W przeszłości kierownik zespołu projektowego SPP. Obecnie pełni funkcję asystenta w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, wykładowcy, zajmuje stanowisko kierownicze Biura Projektów WSIiZ, wspomagające pracowników Uczelni w przygotowywaniu projektów finansowanych głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Współautor i współrealizator ok. 20 projektów krajowych i międzynarodowych realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz programu Leonardo da Vinci, m.in. "Czas na pracę - praca na czas" (koordynator współpracy ponadnarodowej; program EQUAL), "Build Your Corporate Age Management Strategy" (koordynator projektu, program Leonardo da Vinci), "Program rozwoju WSIiZ - Uczelnia Jutra" (koordynator). W ramach projektu „Kapitalny Menedżer” pełni funkcję opiekuna naukowego kierunku studiów „Zarządzanie projektami”. 

 

 

 
 
Biuro projektu:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, pok. RA50
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
tel. 17 866 11 85, fax 17 866 12 22

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„KAPITALNY MENEDŻER – studia podyplomowe z obszaru zarządzania” są realizowane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”). Udział w projekcie jest w 80% finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.