BLOG

Październik 2023
P W Ś C P S N
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
 
Terminy

Rekrutacja prowadzona jest od 1 stycznia 2012 roku do 19 października 2012 roku (druga edycja)
 
 
 
Procedura

  Krok 1


Rejestracja na stronie rekrutacjacsp.wsiz.rzeszow.pl. Formularz należy wypełnić starannie i zgodnie z prawdą, a następnie wydrukować i załączyć do kompletu wymaganych dokumentów.


 Krok 2

Pobranie, wypełnienie i podpisanie poniższych dokumentów, a następnie, w terminie 14 dni od rejestracji, dostarczenie ich osobiście do Jakuba Sieradzkiego, pokój 50 (parter) albo wysłanie pocztą na adres:

 


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Jakub Sieradzki pok. 50

Z dopiskiem „Kapitalny Menedżer

Przed złożeniem dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzyskania wszelkich informacji dotyczących aplikacji.

Wymagane dokumenty (podpisane lub wypełnione):

 

 1. Formularz rekrutacyjny, o którym mowa w kroku 1
 2. Formularza zgłoszeniowego (druk dostępny w Biurze Projektu lub na stronie internetowej Projektu), 
 3. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie wraz z oświadczeniem uczestnika o spełnieniu wymagań formalnych uczestnictwa w Projekcie (druk dostępny w Biurze Projektu lub na stronie internetowej Projektu), 
 4. Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk dostępny w Biurze Projektu lub na stronie internetowej Projektu), 
 5. Oświadczenie dotyczące certyfikacji CIMA /dotyczy kierunku Zarządzanie finansami strategicznymi/ (druk dostępny w Biurze Projektu lub na stronie internetowej Projektu), 
 6. Zaświadczenie o zatrudnieniu (druk dostępny w Biurze Projektu lub na stronie internetowej Projektu), 
 7. Regulamin studiów podyplomowych realizowanych w ramach Projektu (druk dostępny w Biurze Projektu lub na stronie internetowej Projektu), 
 8. Regulamin rekrutacji (druk dostępny w Biurze Projektu lub na stronie internetowej Projektu), 
 9. Krótkie CV, 
 10. Kserokopia dowodu osobistego (dane osobowe, adres zameldowania) poświadczonej za zgodność z oryginałem, 
 11. Dyplom ukończenia studiów wyższych, jego odpisu albo kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, 
 12. Zdjęcie legitymacyjne (3,5 cm x 4,5 cm). 

 

Osoby zakwalifikowane na studia podyplomowe zobowiązane będą w terminie wskazanym przez Biuro Projektu do podpisania i dostarczenia do Biura Projektu Umowy Szkoleniowej, a także dostarczenia kserokopii potwierdzenia przelewu opłaty za studia na rachunek w Banku PEKAO SA 16 1240 2614 1111 0010 3601 6463. W razie braku spełnienia powyższych warunków, Kandydat zostanie skreślony z listy podstawowej i zastąpiony przez osobę z listy rezerwowej.

 

Krok 3

 

O zakwalifikowaniu się na studia podyplomowe „Kapitalny Menedżer” Kandydat zostanie poinformowany mailowo. Następnie będzie mu przedstawiona Umowa Szkoleniowa. Podpisana Umowa wraz z dowodem pokrycia kosztów studiów podyplomowych musi zostać dostarczona do Jakub Sieradzkiego (pokój nr 50).

Po dopełnieniu tych formalności Kandydat staje się Słuchaczem studiów podyplomowych „Kapitalny Menedżer – studia z obszaru zarządzania”, na wybranej przez siebie ścieżce kształcenia. 

 

Informacje ogólne i kryteria rekrutacji

 1. W ramach drugiej edycji kształcić się będzie 150 studentów (2 grupy po 25 osób na każdym z 3 kierunku). Zajęcia będą odbywać się w Rzeszowie. W razie braku zebrania pełnej grupy (25), organizatorzy poinformują o ewentualnych zmianach.
 2. Studia podyplomowe obejmują 220 godzin lekcyjnych plus seminarium dyplomowe 
 3. Studia podyplomowe są skierowane do pracowników przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie RP, nie delegowanych przez pracodawcę, będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm.). W ramach jednej edycji studiów może wziąć udział nie więcej niż 20% osób zatrudnionych u tego samego pracodawcy. Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest złożenie oświadczenia o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm.)..
 4. Definicja pracownika zgodnie z art.3 ust.3 Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 5. O zakwalifikowaniu decyduje suma punktów uzyskanych wg poniższego schematu:
 • wiek – osoby, które ukończyły 45 rok życia - 60 punktów; osoby, które nie ukończyły 45 roku życia - 0 punktów,
 • płeć – kobiety - 30 punktów; mężczyźni - 0 punktów,
 • funkcja – osoby pełniące funkcje kierownicze - 10 punktów; osoby nie pełniące funkcji kierowniczych – 0 punktów.
 • w razie zgromadzenia przez dwóch lub większą ilość rekrutowanych takiej samej liczby punktów, pierwszeństwo mają te podania, które były złożone albo wpłynęły pocztą wcześniej
     6.  Utworzona zostanie lista podstawowa oraz lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej w razie                 rezygnacji/wykreślenia osób zakwalifikowanych na studia podyplomowe Kapitalny Menedżer,                  będą mogły zająć ich miejsce. O takiej możliwość poinformują organizatorzy. 

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI W REGULAMINIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „KAPITALNY MENEDŻER” 

 
Biuro projektu:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, pok. RA50
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
tel. 17 866 11 85, fax 17 866 12 22

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„KAPITALNY MENEDŻER – studia podyplomowe z obszaru zarządzania” są realizowane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”). Udział w projekcie jest w 80% finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.